Kategoriarkiv: Vigtige Beskeder

anvendes til særlige beskeder som er vigtigere end regelmæssige nyhedsbreve

Facaderenovering

Facaderenovering går nu igang i uge 13. Vi håber at alt forløber uden problemer.

Projektet er opdelt i tre etaper som ses nedenfor, så i kan se af tidsplanen hvornår jeres altan ud imod Holger Danskes Vej ikke kan anvendes. Vi forventer også at anbefale at vinduerne holdes lukket når stillads er op ud imod jeres vinduer da arbejdet vil støve.

Tidsplan

Tidsplanen nedenfor er vejledende, og der bliver ophængt en mere detaljeret tidsplan i opgangene.

Opgave Startdato Slutdato
Etape B 27-03-2023 01-08-2023
Etape A 26-06-2023 19-09-2023
Etape C 26-06-2023 06-10-2023
Byggeplads 03-04-2023 20-09-2023
Dokumenter

Indkaldelse til ordinær generalforsamling, tirsdag d. 25 april 2023 – kl. 18:30

Til medlemmerne i A/B Holger Danske

Bestyrelsen indkalder herved andelsboligforeningens medlemmer til ordinær generalforsamling, der afholdes:

tirsdag den 25. april 2023 — kl. 18.30 i Mit Plenum, Godthåbsvej 8 A, baghuset, 1. sal, 2000 Frederiksberg.

Dagsorden

 1. Valg af dirigent.
 2. Bestyrelsens beretning,
 3. Forelæggelse af årsrapport og eventuel revisionsberetning samt godkendelse af årsrapporten.
 4. Forelæggelse af drifts- og likviditetsbudget til godkendelse og beslutning om eventuel ændring af boligafgiften.
 5. Forslag
  • Omlægning af Cibor lån til fastforrentet kontantlån, med afdrag, løbetid 20 år og rente på ca. 5 %. Ydelsen er omkring 240.000 kr. mindre end på det nuværende lån.
 6. Valg til bestyrelsen — på valg er:
  • Bestyrelsesmedlem Brian Lynge — genopstiller
  • Bestyrelsesmedlem Lasse Billing Wennerwald – genopstiller
  • 1. og 2. suppleanter
 7. Eventuelt

Bestyrelsens beretning, regnskab og budget omdeles efterfølgende.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

Beslutningsreferat fra ekstraordinær generalforsamling, tirsdag den 14. juni 2022

Andelsboligforeningen afholdt fredag den 14. juni 2022 ekstraordinær generalforsamling i
A/B Holger Danskes Have.

Formanden Mads Theill Jørgensen bød velkommen til de fremmødte.

Der var 42 andelshavere inkl. 11 fuldmagter til stede samt Anes Jasarevic fra SWECO og
administrator Hanne Strate.

Dagsorden

 1. Valg af dirigent og referent.
 2. Forslag om facaderenovering inkl. omfugning, renovering af gesimsbånd og byggeplads –
  samt udskiftning af vinduer. Pris inkl. moms 7.300.000 kr. .
  a) Optagelse af fastforrentet kontantlån på 7.300.000 kr. rente 3,5 % med afdrag og z
  med løbetid på 30 år — og brug af 100.000 kr. af årligt vedligeholdelsesbudget til 3
  dækning af årlig ydelse på lånet. 2
  b) Optagelse af fastforrentet obligationslån på 7.300.000 kr. rente 4,0 % uden afdrag =
  med afdragsfrihed i 30 år — og brug af 100.000 kr. af årligt vedligeholdelsesbudget til a
  dækning af årlig ydelse på lånet. Kræver kvalificeret flertal. mn
 3. Forslag om facaderenovering inkl. omfugning, renovering af gesimsbånd og byggeplads. >
  Pris inkl. moms 4.700.000 kr. En
  a) Optagelse af fastforrentet kontantlån på 4.700.000 kr. rente 3,5 % med afdrag og >
  med løbetid på 30 år. i
  b) Optagelse af fastforrentet obligationslån på 4.700.000 kr. rente 4,0 % uden afdrag 3
  med afdragsfrihed i 30 år. Kræver kvalificeret flertal.

Punkt 1 — Valg af dirigent og referent

Formanden foreslog administrator Hanne Strate som dirigent. 2
Dirigenten konstaterede, at indkaldelsen var udsendt rettidigt og i overensstemmelse med  vedtægterne og at generalforsamlingen var beslutningsdygtig.

Punkt 2 — Forslag om facaderenovering inkl. omfugning, renovering af gesimsbånd og byggeplads – samt udskiftning af vinduer. Pris inkl. moms 7.300.000 kr.

Anes Jasarevic beskrev arbejdet med facaderenovering som omfatter udskiftning af fuger omkring vinduerne i underfacade mod Holger Danskes Vej, det er desuden konstateret, at fugerne indeholder farlige stoffer. Renovering af gesimsbånd, nedløbsrør og udskiftning af vinduer inkl. etablering af byggeplads. Arbejdet varer ca. 2 måneder.
Forslaget om facadearbejdet og finansiering blev grundigt diskuteret.
Om tidspunktet er det rigtige, om stigning i renten og byggematerialer etc.

Forslaget blev sat under afstemning og det blev ikke vedtaget.

Punkt 3 — Forslag om facaderenovering inkl. omfugning, renovering af gesimsbånd og byggeplads. Pris inkl. moms 4.700.000 kr.

Facaderenovering uden udskiftning af vinduer blev sat under afstemning og blev vedtaget.
Finansieringen blev diskuteret, der var forslået kreditforeningslån med og uden afdrag med
løbetid på 30 år. Renten er stigende. Lånet skal optages hurtigst muligt, så stigningen i
boligafgiften ikke bliver så meget højere end i beregningerne, hvor den årlige ydelse på et
lån med afdrag var på 285.000 kr. som ville betyde en stigning på 5 kr. pr. m2 pr. måned
(afrundet).

Finansiering af facaderenoveringen, kreditforeningslån med provenu på 4.700.000 kr. med
afdrag, løbetid 30 år og rente og kurs, som er mest fordelagtig for foreningen blev sat under
afstemning og blev vedtaget.

Punkterne på dagsordenen var herefter udtømt og dirigenten takkede for god ro og orden.

Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling, torsdag den 21. april 2022

Andelsboligforeningen afholdt torsdag den 21. april 2022 ordinær generalforsamling i Mit
Plenum, Godthåbsvej 8 A, Baghuset, 1. sal, 2000 Frederiksberg.

Formanden Mads Theill Jørgensen bød velkommen til de fremmødte.

Der var 39 andelshavere inkl. 8 fuldmagter til stede samt administrator Hanne Strate,
Desuden Anes Jasarevic fra SWECO under punkt 5.

DAGSORDEN

 1. Valg af dirigent.
 2. Bestyrelsens beretning,
 3. Forelæggelse af årsrapport og eventuel revisionsberetning samt godkendelse af årsrapporten.
 4. Forelæggelse af drifts- og likviditetsbudget til godkendelse og beslutning om eventuel ændring af boligafgilen.
 5. Forslag
  a) Renovering af tolletfaldstammer, finansieres ved brug af kassebeholdningen.
  8. Valg til bestyrelsen — på valg er:
  Formand Mads Theill Jørgensen — genopstiller
  Bestyrelsesmedlem Poul Henning Boeskov – genopstiller ikke
  Bestyrelsesmedlem Mathias Linkis – genopstiller
  1. og 2. suppleant.
  7. Eventuelt

Punkt 1 – Valg af dirigent

Formanden foreslog administrator Hanne Strate som dirigent.
Dirigenten konstaterede, at indkaldelsen var udsendt rettidigt og i overensstemmelse med
vedtægterne og at generalforsamlingen var beslutningsdygtig.

Funkt 2 – bestyrelsens beretning

Formand Mads Theill Jørgensen aflagde bestyrelsens beretning, som var udsendt på forhånd.
”Vi er på vej tilbage til en mere normal hverdag efter corona, og ekstra ordinære mange salg
af andelslejligheder. Vi har derfor generelt haft en mere normal bestyrelsesperiode.
Fokus har været på de vedligeholdelsesopgaver som kommer. Derudover så er der anden
etape af altanprojektet, og Kong Georgsvej 57-61 som er relevant for os at følge.

Hvad har vi arbejdet på i det forgangne år?
Altaner
Første etape: Vi ved at afslutningen af Altan regnskabet har trukket ud, men administrator
ville være sikker på at alle regninger var indkommet og betalt. Men som i har set jer med
altaner, så er regnskabet nu blevet afsluttet – en milepæl er rundet.

Anden etape: Først en ”Tak” til Annette for at styre projektet.
Interesserede har i det forgangne år meldt deres interesse for en altan og
byggeansøgningen ligger nu, og er stadig hos kommunen siden november sidste år.
Opsætning af altaner kan derfor tidligst starte til efteråret. Vi krydser fingre for at det kan
starte i år, og inden det bliver alt for koldt.
Vi skal inden arbejdet kan begynde have endelig valgt vores altandøre, og taget mål. Der er
omdelt sedler til de involverede om hvornår dette sker af Kontech.

Administration
Vi har igennem hele året været tilbage til normalen. Vi har afholdt vores møder som normalt i
bestyrelseslokalet hver sidste tirsdag i måneder. Af familiære årsager er bestyrelsestiden nu
kl. 20.00-21.00.

Kommunikation
Vi føler på vandrørene at kommunikationen fra bestyrelsen kan blive bedre i det forgange år.
Vi har generelt haft travlt med at indhente tilbud så den brede kommunikation som
nyhedsbreve har ikke i samme grad som tidligere været en prioritet, om end den burde altid
have prioritet. Og for det beklager vi, hvis vi kan blive bedre igen til at fortælle om hvad
bestyrelsen foretager sig.
Kommunikation er altid en sær størrelse – men derfor vil vi også opfordre til at opsøge os den
sidste tirsdag i måneden eller pr. mail skulle i savne information.

Vedligeholdelse
Vi har arbejdet intenst med at indhente tilbud til renovering af toiletfaldstammer og facaden.
For renovering af toiletfaldstammerne har vi kigget på to metoder, og indhentet tilbud. For at
være sikker på den rigtige løsning har vi også involveret vores rådgiver SWECO til at bistå
processen. Vi kan med stor sikkerhed sige at vi har fundet den bedste entreprenør, som
også er den billigste med færrest problemer for os beboere når arbejdet udføres. Vi skal i
aften tage stilling til om vi kan igangsætte arbejdet — og det uden at optage et banklån.
Facaderenovering har vi ligeledes arbejdet meget med, og har også fået tillægspriser/forslag
om udskiftning af vinduer, og/eller taget. Da hele projektet, og andre forslag er en stor
udgiftspost har vi indtil videre ikke brug for at tage en beslutning om dette endnu.
Udgangspunktet er at vi har samme behov for at igangsætte projektet lige så hurtigt som
renoveringen af faldstammerne. Derudover så skal arbejdet times med altanprojektet.

Byggeri på Kong Georgsvej 57-61
Nedrivningen af de eksisterende bygninger er nu gået i gang på nabogrunden. Vi holder fast
i kontakten med bygherre, men som nogle måske har set, hvis de besøger Kong Georgsvej
så har bygherre også oprettet en facebook gruppe, hvor de vil informere interesserede om
byggeriet.
Søg efter gruppen: ”Byggeriet – Kong Georgs Vej 57 – 61, Frederiksberg”
SWECO har lavet fotodokumentation af vores bygning som ligger ud til byggeriet i kælder, og
hos andelshavere, for at have den tilstrækkelige dokumentation skulle byggeriet give skader
på vores bygning.

Generelt
Vi føler os mere og mere tilbage til en form for fast struktur med hensyn til måden vi mødes
på, arbejdsopgaverne, og dels antallet af salg som nu er på et mere sundt niveau.
Bestyrelsen består generelt af gode kræfter, men håber at mange af de nye på sigt ønsker at
deltage.
Bestyrelsen vil slutteligt gerne takke alle for et godt år — vi glæder os til en forhåbentlig varm
og solrig sommer på Holger Danskes Vej.

Det blev fremført, at der kunne være mere kommunikation og information fra bestyrelsen til
andelshaverne.
Bestyrelsen blev opfordret til at få en bygningskyndig til at se på eventuelle sætningsskader
som opsætning af altaner muligvis kan have forårsaget.
Balco tager mål til altaner, og det planlægges at holde et altanmøde i juni måned.
Beretningen blev herefter taget til efterretning.

Punkt 3 — forelæggelse af årsregnskab til godkendelse

Administrator Hanne Strate gennemgik årsregnskabet for 2021. Regnskabet udviste et driftresultat på 1.040.523 kr. og efter afdrag, var der et overskud på 433.288 kr.
Ejendommen er vurderet af Valuaren International ApS pr. 31. december 2021 til
128.421.000 kr. som ejendommen er optaget til i regnskabet. I henhold til ny vejledning til
årsregnskaber for andelsboligforeninger skal ejendommen optages i regnskabet i balancen til
dagsværdien og prioritetsgælden optages til kursværdi. Andelsværdien var opgjort til den
fastfrosne værdi udført før 1. juli 2020. Den kan bruges til evig tid til opgørelse af
andelsværdi, hvis den ikke forlades.
Der var hensættelser på i alt 11.974.500 kr. til imødegåelse af fald i andelsværdien.

Da der var forslag om anden andelsværdier blev regnskabet uden andelsværdiberegning
sat under afstemning og blev enstemmigt vedtaget.

I den forbindelse var der udover bestyrelsens forslag indkommet 1 forslag til andelsværdi fra
Frank Nyholm. Forslaget gik ud på at tilbageføre hensættelsen på 11.974.500 kr. og gå væk
fra den fastfrosne ejendomsværdi. Forslag betød, at andelsværdien ville blive 23.667,00 kr. i
stedet for den af bestyrelsen foreslåede af bestyrelsen på 20.323,00 kr.

Forslagene blev diskuteret, om forslaget fra bestyrelsen var for forsigtigt, om hensættelserne
var for store, om udvikling på ejendomsmarkedet, om inflation, om rentestigning, om
eventuelle regeringsindgreb mv. da forslaget ville medføre, at der ingen buffer ville være.

Frank Nyholms forslag til andelsværdi på 23.667,00 kr. pr. m? blev sat under afstemning og
vedtaget.

Punkt 4 – forelæggelse af budget til godkendelse

Hanne Strate gennemgik herefter bestyrelsens forslag til budget for 2022.
Der er ingen stigning i boligafgiften. Der er afsat 400.000 kr. til almindelig reparation og vedligeholdelse. Udgift til ejendomsservice er budgetteret iht. kontakt med Hauge samt ejendomsservice i øvrigt. De øvrige ikke kendte udgifter var reguleret med 5 % i forhold til sidste
år.
Der er budgetteret med et driftsresultat på 690.000 kr. før afdrag på 611.000 kr. på prioritetsgælden, det medfører et nettooverskud på 79.000 kr.
Budgettet for 2022 blev sat under afstemning og vedtaget.

Punkt 5 — forslag

 • Forlag fra bestyrelsen om renovering af toiletfaldstammer, finansieres ved brug af
  kassebeholdningen.

Anes Jasarevic fra SWECO beskrev metoderne som bruges til tætning af faldstammerne.
Der er indhentet 2 tilbud fra henholdsvis Aarslev og Proline. Faldstammerne undersøges
med kamera. De steder, hvor der er plads til at indsprøjte epoxy/glasfiber, gøres det, ellers
bliver det strømpeforet. Arbejdet tager ca. 2 dage pr. faldstamme, og der arbejdes fra
omkring kl. 7.30 til 17.30. I den tid kan vask og toilet ikke bruges. Der kan opsættes
toiletvogn.
Hvis der er ulovlige faldstammer, vil de blive udskiftet.
Afhængig af arbejdets art, hvor meget der skal strømpefores, toiletvogn mv. koster arbejdet
ca. 600.000 kr.
Forslaget blev sat under afstemning og vedtaget.

 • Forslag fra Frank Nyholm om en brandteknisk undersøgelse.

Forslaget blev fremsat i lyset af branden på Godthåbsvej. Frank fremførte at der fx ikke var
brandvægge på loftet, der hænger mange løse ledninger og at der står mange ting.
Forslaget blev diskuteret og enstemmigt vedtaget.

Forslag af beregning af andelsværdien uden hensættelser og fastfrossen værdi, blev som
tidligere beskrevet behandlet under punkt 3.

Punkt 6 — valg til bestyrelsen

Efter valg så består bestyrelsen af:

Formand Mads Theill Jørgensen På valg i 2024
Bestyrelsesmedlem Brian Lynge På valg i 2023
Bestyrelsesmedlem Lasse Bitling Wennerwald På valg i 2023
Bestyrelsesmedlem Dorte Bødker  På valg i 2024
Bestyrelsesmedlem Mathias Linkis  På valg i 2024
Suppleant Amanda Thenning Kolding På valg i 2023
Suppleant Aske Peter Hiort-Lorenzen På valg i 2023

Punkt 7 – eventuelt

Dorte fortalte om grillarrangement i haven den 11. juni 2022. Det koster 100 kr. pr. person, Sussi, Freja og Tina er med til at tilrettelægge.

Der blev forespurgt om, der ikke kunne opsættes klapstole på væggen ved 2. sal, det ville
hjælpe meget, når der kom dårligt gående på besøg. Og håndtag udenfor på muren.

Man kunne overveje solceller på taget.

Når man bruger dugene i haven, skal de vaskes efter brug.

Punkterne på dagsordenen var herefter udtømt og dirigenten takkede for god ro og orden.

Facaderenovering (dialog aften og tilbuddene)

Bestyrelsen invitere til dialog aften om facaderenoveringen.

Dette er torsdag d. 26. maj kl. 17-18 i bestyrelseslokalet/haven

Kom og bliv klogere på:

 • Hvem er tilbudsgiver og hvem anbefaler SWECO?
 • Hvad koster projektet, og hvilke options/tillægspriser er der stillet forslag om?
 • Der skal optages et lån til projektet, så hvad vil det gøre ved vores månedlige boligafgift?

Vi skal på den baggrund have indkaldt til en ekstraordinær generalforsamling, hvor optagelse af lån og derved projektet gennemførsel skal godkendes.
Vi ønsker jeres inputs til forslagets endelige udformning og dermed også lånets størrelse.

Du skal være logget ind for at kunne se dette indhold

De bedste hilsner – Mads, Brian, Mathias, Lasse og Dorthe

Indkaldelse til ordinær generalforsamling, torsdag d. 21. april 2022 – Kl 18:30

Til medlemmerne i A/B Holger Danske

Bestyrelsen indkalder herved andelsboligforeningens medlemmer til ordinær generalforsamling, der afholdes:

torsdag den 21. april 2022 — kl. 18.30 i Mit Plenum
Godthåbsvej 8 A, baghuset, 1. sal, 2000 Frederiksberg.

Indkaldelse, og bilag er lagt i jeres postkasser.

Dagsorden

 1. Valg af dirigent.
 2. Bestyrelsens beretning, vedlagt.
 3. Forelæggelse af årsrapport og eventuel revisionsberetning samt godkendelse af årsrapporten.
 4. Forelæggelse af drifts- og likviditetsbudget til godkendelse og beslutning om eventuel ændring af boligafgiften, vedlagt.
 5. Forslag
  • Renovering af toiletfaldstammer, finansieres ved brug af kassebeholdningen.
 6. Valg til bestyrelsen — på valg er:
  • Formand Mads Theil Jørgensen – genopstiller
  • Bestyrelsesmedlem Poul Henning Boeskov — genopstiller ikke
  • Bestyrelsesmedlem Mathias Linkis – genopstiller
  • 1. og 2. suppleanter
 7. Eventuelt

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

Affaldskalender

I disse uger og måneder har vi mere affald en normalt og det giver et ekstra pres på vores containere som hurtigere bliver fyldt op før afhentning.

Bestyrelsen vil derfor gerne minde alle om at huske at:

 • PAP: Fold og tryk pappet fladt inden du lægger det i beholderen.
 • PLAST: Hård og blød plast skal være tomt. Fold og tryk plastikken fladt hvor det kan lade sig gøre inden du lægger det i beholderen.
 • METAL: Fold og tryk efter bedste evne metal inden du lægger det i beholderen.

Bemærk venligst at affald, som ikke kan gå i de opstillede containere skal behandles som storskrald, hvilket betyder at du selv skal afskaffe det på genbrugsstationen.
Det er alt indenfor møbler, og inventar fra din lejlighed.
Elektronik som er storskrald er alt større fx. TV, store printere, ovne, mikrovn, vaskemaskiner, større stereoanlæg.

Kommende datoer for afhentning af affald

Beholdere Tømning
Restaffald Tirsdage, Fredage
Madaffald Fredage
Papir Torsdag ulige uge
Pap Tirsdag lige uge
Plast / mad og drikkekartoner Tirsdag
Metal 15. Apr. 2022, 13. Maj 2022, 10. Juni 2022, 8. Juli 2022, 5. Aug. 2022
Småt elektronik 8. Apr. 2022, 6. Maj 2022, 3. Juni 2022, 1. Juli 2022, 29. Juli 2022