Kategoriarkiv: Referat

Anvend til referater i bestyrelsen og af generalforsamlinger.

Beslutningsreferat fra ekstraordinær generalforsamling, tirsdag den 14. juni 2022

Andelsboligforeningen afholdt fredag den 14. juni 2022 ekstraordinær generalforsamling i
A/B Holger Danskes Have.

Formanden Mads Theill Jørgensen bød velkommen til de fremmødte.

Der var 42 andelshavere inkl. 11 fuldmagter til stede samt Anes Jasarevic fra SWECO og
administrator Hanne Strate.

Dagsorden

 1. Valg af dirigent og referent.
 2. Forslag om facaderenovering inkl. omfugning, renovering af gesimsbånd og byggeplads –
  samt udskiftning af vinduer. Pris inkl. moms 7.300.000 kr. .
  a) Optagelse af fastforrentet kontantlån på 7.300.000 kr. rente 3,5 % med afdrag og z
  med løbetid på 30 år — og brug af 100.000 kr. af årligt vedligeholdelsesbudget til 3
  dækning af årlig ydelse på lånet. 2
  b) Optagelse af fastforrentet obligationslån på 7.300.000 kr. rente 4,0 % uden afdrag =
  med afdragsfrihed i 30 år — og brug af 100.000 kr. af årligt vedligeholdelsesbudget til a
  dækning af årlig ydelse på lånet. Kræver kvalificeret flertal. mn
 3. Forslag om facaderenovering inkl. omfugning, renovering af gesimsbånd og byggeplads. >
  Pris inkl. moms 4.700.000 kr. En
  a) Optagelse af fastforrentet kontantlån på 4.700.000 kr. rente 3,5 % med afdrag og >
  med løbetid på 30 år. i
  b) Optagelse af fastforrentet obligationslån på 4.700.000 kr. rente 4,0 % uden afdrag 3
  med afdragsfrihed i 30 år. Kræver kvalificeret flertal.

Punkt 1 — Valg af dirigent og referent

Formanden foreslog administrator Hanne Strate som dirigent. 2
Dirigenten konstaterede, at indkaldelsen var udsendt rettidigt og i overensstemmelse med  vedtægterne og at generalforsamlingen var beslutningsdygtig.

Punkt 2 — Forslag om facaderenovering inkl. omfugning, renovering af gesimsbånd og byggeplads – samt udskiftning af vinduer. Pris inkl. moms 7.300.000 kr.

Anes Jasarevic beskrev arbejdet med facaderenovering som omfatter udskiftning af fuger omkring vinduerne i underfacade mod Holger Danskes Vej, det er desuden konstateret, at fugerne indeholder farlige stoffer. Renovering af gesimsbånd, nedløbsrør og udskiftning af vinduer inkl. etablering af byggeplads. Arbejdet varer ca. 2 måneder.
Forslaget om facadearbejdet og finansiering blev grundigt diskuteret.
Om tidspunktet er det rigtige, om stigning i renten og byggematerialer etc.

Forslaget blev sat under afstemning og det blev ikke vedtaget.

Punkt 3 — Forslag om facaderenovering inkl. omfugning, renovering af gesimsbånd og byggeplads. Pris inkl. moms 4.700.000 kr.

Facaderenovering uden udskiftning af vinduer blev sat under afstemning og blev vedtaget.
Finansieringen blev diskuteret, der var forslået kreditforeningslån med og uden afdrag med
løbetid på 30 år. Renten er stigende. Lånet skal optages hurtigst muligt, så stigningen i
boligafgiften ikke bliver så meget højere end i beregningerne, hvor den årlige ydelse på et
lån med afdrag var på 285.000 kr. som ville betyde en stigning på 5 kr. pr. m2 pr. måned
(afrundet).

Finansiering af facaderenoveringen, kreditforeningslån med provenu på 4.700.000 kr. med
afdrag, løbetid 30 år og rente og kurs, som er mest fordelagtig for foreningen blev sat under
afstemning og blev vedtaget.

Punkterne på dagsordenen var herefter udtømt og dirigenten takkede for god ro og orden.

Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling, torsdag den 21. april 2022

Andelsboligforeningen afholdt torsdag den 21. april 2022 ordinær generalforsamling i Mit
Plenum, Godthåbsvej 8 A, Baghuset, 1. sal, 2000 Frederiksberg.

Formanden Mads Theill Jørgensen bød velkommen til de fremmødte.

Der var 39 andelshavere inkl. 8 fuldmagter til stede samt administrator Hanne Strate,
Desuden Anes Jasarevic fra SWECO under punkt 5.

DAGSORDEN

 1. Valg af dirigent.
 2. Bestyrelsens beretning,
 3. Forelæggelse af årsrapport og eventuel revisionsberetning samt godkendelse af årsrapporten.
 4. Forelæggelse af drifts- og likviditetsbudget til godkendelse og beslutning om eventuel ændring af boligafgilen.
 5. Forslag
  a) Renovering af tolletfaldstammer, finansieres ved brug af kassebeholdningen.
  8. Valg til bestyrelsen — på valg er:
  Formand Mads Theill Jørgensen — genopstiller
  Bestyrelsesmedlem Poul Henning Boeskov – genopstiller ikke
  Bestyrelsesmedlem Mathias Linkis – genopstiller
  1. og 2. suppleant.
  7. Eventuelt

Punkt 1 – Valg af dirigent

Formanden foreslog administrator Hanne Strate som dirigent.
Dirigenten konstaterede, at indkaldelsen var udsendt rettidigt og i overensstemmelse med
vedtægterne og at generalforsamlingen var beslutningsdygtig.

Funkt 2 – bestyrelsens beretning

Formand Mads Theill Jørgensen aflagde bestyrelsens beretning, som var udsendt på forhånd.
”Vi er på vej tilbage til en mere normal hverdag efter corona, og ekstra ordinære mange salg
af andelslejligheder. Vi har derfor generelt haft en mere normal bestyrelsesperiode.
Fokus har været på de vedligeholdelsesopgaver som kommer. Derudover så er der anden
etape af altanprojektet, og Kong Georgsvej 57-61 som er relevant for os at følge.

Hvad har vi arbejdet på i det forgangne år?
Altaner
Første etape: Vi ved at afslutningen af Altan regnskabet har trukket ud, men administrator
ville være sikker på at alle regninger var indkommet og betalt. Men som i har set jer med
altaner, så er regnskabet nu blevet afsluttet – en milepæl er rundet.

Anden etape: Først en ”Tak” til Annette for at styre projektet.
Interesserede har i det forgangne år meldt deres interesse for en altan og
byggeansøgningen ligger nu, og er stadig hos kommunen siden november sidste år.
Opsætning af altaner kan derfor tidligst starte til efteråret. Vi krydser fingre for at det kan
starte i år, og inden det bliver alt for koldt.
Vi skal inden arbejdet kan begynde have endelig valgt vores altandøre, og taget mål. Der er
omdelt sedler til de involverede om hvornår dette sker af Kontech.

Administration
Vi har igennem hele året været tilbage til normalen. Vi har afholdt vores møder som normalt i
bestyrelseslokalet hver sidste tirsdag i måneder. Af familiære årsager er bestyrelsestiden nu
kl. 20.00-21.00.

Kommunikation
Vi føler på vandrørene at kommunikationen fra bestyrelsen kan blive bedre i det forgange år.
Vi har generelt haft travlt med at indhente tilbud så den brede kommunikation som
nyhedsbreve har ikke i samme grad som tidligere været en prioritet, om end den burde altid
have prioritet. Og for det beklager vi, hvis vi kan blive bedre igen til at fortælle om hvad
bestyrelsen foretager sig.
Kommunikation er altid en sær størrelse – men derfor vil vi også opfordre til at opsøge os den
sidste tirsdag i måneden eller pr. mail skulle i savne information.

Vedligeholdelse
Vi har arbejdet intenst med at indhente tilbud til renovering af toiletfaldstammer og facaden.
For renovering af toiletfaldstammerne har vi kigget på to metoder, og indhentet tilbud. For at
være sikker på den rigtige løsning har vi også involveret vores rådgiver SWECO til at bistå
processen. Vi kan med stor sikkerhed sige at vi har fundet den bedste entreprenør, som
også er den billigste med færrest problemer for os beboere når arbejdet udføres. Vi skal i
aften tage stilling til om vi kan igangsætte arbejdet — og det uden at optage et banklån.
Facaderenovering har vi ligeledes arbejdet meget med, og har også fået tillægspriser/forslag
om udskiftning af vinduer, og/eller taget. Da hele projektet, og andre forslag er en stor
udgiftspost har vi indtil videre ikke brug for at tage en beslutning om dette endnu.
Udgangspunktet er at vi har samme behov for at igangsætte projektet lige så hurtigt som
renoveringen af faldstammerne. Derudover så skal arbejdet times med altanprojektet.

Byggeri på Kong Georgsvej 57-61
Nedrivningen af de eksisterende bygninger er nu gået i gang på nabogrunden. Vi holder fast
i kontakten med bygherre, men som nogle måske har set, hvis de besøger Kong Georgsvej
så har bygherre også oprettet en facebook gruppe, hvor de vil informere interesserede om
byggeriet.
Søg efter gruppen: ”Byggeriet – Kong Georgs Vej 57 – 61, Frederiksberg”
SWECO har lavet fotodokumentation af vores bygning som ligger ud til byggeriet i kælder, og
hos andelshavere, for at have den tilstrækkelige dokumentation skulle byggeriet give skader
på vores bygning.

Generelt
Vi føler os mere og mere tilbage til en form for fast struktur med hensyn til måden vi mødes
på, arbejdsopgaverne, og dels antallet af salg som nu er på et mere sundt niveau.
Bestyrelsen består generelt af gode kræfter, men håber at mange af de nye på sigt ønsker at
deltage.
Bestyrelsen vil slutteligt gerne takke alle for et godt år — vi glæder os til en forhåbentlig varm
og solrig sommer på Holger Danskes Vej.

Det blev fremført, at der kunne være mere kommunikation og information fra bestyrelsen til
andelshaverne.
Bestyrelsen blev opfordret til at få en bygningskyndig til at se på eventuelle sætningsskader
som opsætning af altaner muligvis kan have forårsaget.
Balco tager mål til altaner, og det planlægges at holde et altanmøde i juni måned.
Beretningen blev herefter taget til efterretning.

Punkt 3 — forelæggelse af årsregnskab til godkendelse

Administrator Hanne Strate gennemgik årsregnskabet for 2021. Regnskabet udviste et driftresultat på 1.040.523 kr. og efter afdrag, var der et overskud på 433.288 kr.
Ejendommen er vurderet af Valuaren International ApS pr. 31. december 2021 til
128.421.000 kr. som ejendommen er optaget til i regnskabet. I henhold til ny vejledning til
årsregnskaber for andelsboligforeninger skal ejendommen optages i regnskabet i balancen til
dagsværdien og prioritetsgælden optages til kursværdi. Andelsværdien var opgjort til den
fastfrosne værdi udført før 1. juli 2020. Den kan bruges til evig tid til opgørelse af
andelsværdi, hvis den ikke forlades.
Der var hensættelser på i alt 11.974.500 kr. til imødegåelse af fald i andelsværdien.

Da der var forslag om anden andelsværdier blev regnskabet uden andelsværdiberegning
sat under afstemning og blev enstemmigt vedtaget.

I den forbindelse var der udover bestyrelsens forslag indkommet 1 forslag til andelsværdi fra
Frank Nyholm. Forslaget gik ud på at tilbageføre hensættelsen på 11.974.500 kr. og gå væk
fra den fastfrosne ejendomsværdi. Forslag betød, at andelsværdien ville blive 23.667,00 kr. i
stedet for den af bestyrelsen foreslåede af bestyrelsen på 20.323,00 kr.

Forslagene blev diskuteret, om forslaget fra bestyrelsen var for forsigtigt, om hensættelserne
var for store, om udvikling på ejendomsmarkedet, om inflation, om rentestigning, om
eventuelle regeringsindgreb mv. da forslaget ville medføre, at der ingen buffer ville være.

Frank Nyholms forslag til andelsværdi på 23.667,00 kr. pr. m? blev sat under afstemning og
vedtaget.

Punkt 4 – forelæggelse af budget til godkendelse

Hanne Strate gennemgik herefter bestyrelsens forslag til budget for 2022.
Der er ingen stigning i boligafgiften. Der er afsat 400.000 kr. til almindelig reparation og vedligeholdelse. Udgift til ejendomsservice er budgetteret iht. kontakt med Hauge samt ejendomsservice i øvrigt. De øvrige ikke kendte udgifter var reguleret med 5 % i forhold til sidste
år.
Der er budgetteret med et driftsresultat på 690.000 kr. før afdrag på 611.000 kr. på prioritetsgælden, det medfører et nettooverskud på 79.000 kr.
Budgettet for 2022 blev sat under afstemning og vedtaget.

Punkt 5 — forslag

 • Forlag fra bestyrelsen om renovering af toiletfaldstammer, finansieres ved brug af
  kassebeholdningen.

Anes Jasarevic fra SWECO beskrev metoderne som bruges til tætning af faldstammerne.
Der er indhentet 2 tilbud fra henholdsvis Aarslev og Proline. Faldstammerne undersøges
med kamera. De steder, hvor der er plads til at indsprøjte epoxy/glasfiber, gøres det, ellers
bliver det strømpeforet. Arbejdet tager ca. 2 dage pr. faldstamme, og der arbejdes fra
omkring kl. 7.30 til 17.30. I den tid kan vask og toilet ikke bruges. Der kan opsættes
toiletvogn.
Hvis der er ulovlige faldstammer, vil de blive udskiftet.
Afhængig af arbejdets art, hvor meget der skal strømpefores, toiletvogn mv. koster arbejdet
ca. 600.000 kr.
Forslaget blev sat under afstemning og vedtaget.

 • Forslag fra Frank Nyholm om en brandteknisk undersøgelse.

Forslaget blev fremsat i lyset af branden på Godthåbsvej. Frank fremførte at der fx ikke var
brandvægge på loftet, der hænger mange løse ledninger og at der står mange ting.
Forslaget blev diskuteret og enstemmigt vedtaget.

Forslag af beregning af andelsværdien uden hensættelser og fastfrossen værdi, blev som
tidligere beskrevet behandlet under punkt 3.

Punkt 6 — valg til bestyrelsen

Efter valg så består bestyrelsen af:

Formand Mads Theill Jørgensen På valg i 2024
Bestyrelsesmedlem Brian Lynge På valg i 2023
Bestyrelsesmedlem Lasse Bitling Wennerwald På valg i 2023
Bestyrelsesmedlem Dorte Bødker  På valg i 2024
Bestyrelsesmedlem Mathias Linkis  På valg i 2024
Suppleant Amanda Thenning Kolding På valg i 2023
Suppleant Aske Peter Hiort-Lorenzen På valg i 2023

Punkt 7 – eventuelt

Dorte fortalte om grillarrangement i haven den 11. juni 2022. Det koster 100 kr. pr. person, Sussi, Freja og Tina er med til at tilrettelægge.

Der blev forespurgt om, der ikke kunne opsættes klapstole på væggen ved 2. sal, det ville
hjælpe meget, når der kom dårligt gående på besøg. Og håndtag udenfor på muren.

Man kunne overveje solceller på taget.

Når man bruger dugene i haven, skal de vaskes efter brug.

Punkterne på dagsordenen var herefter udtømt og dirigenten takkede for god ro og orden.

Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling, tirsdag den 15. juni 2021

Andelsboligforeningen afholdt tirsdag den 15. juni 2021 ordinær generalforsamling i Cirkel Ordenens selskabslokaler, Falkoner Alle 96, 2000 Frederiksberg.

Formanden Mads Theill Jørgensen bød velkommen til de fremmødte.

Der var 41 andelshavere inkl. 6 fuldmagter til stede samt administrator Hanne Strate.

DAGSORDEN

 1. Valg af drigent.
 2. Bestyrelsens beretning
 3. Forelæggelse af årsrapport og eventuel revisionsberetning samt godkendelse af
  årsrapporten.
 4. Forelæggelse af drifts- og likviditetsbudget til godkendelse og beslutning om eventuel ændring af boligafgiften.
 5. Forslag
 6. Valg til bestyrelsen — på valg er:
  Formand Mads Theill Jørgensen (for 1 år) — genopstiler
  Bestyrelse smedlem Lene Rømer Nielsen – genopstiller ikke
  Bestyrelse smedlem Brian Lynge — genopstiler
  Bestyrelse smedlem Mathias Linkis (for I år – genopstiler
  1. og 2. suppleant.
 7. Eventuelt

Punkt 1 – Valg af dirigent

Formanden forslog administrator Hanne Strate som dirigent.
Dirigenten konstaterede, at indkaldelsen var udsendt rettidigt og i overensstemmelse med
vedtægterne på nær alhokdelsestidspunktet på grund af Corona og at generalforsamlingen
var beslutningsdygtig.
Frank Nyholm havde en indsigelse ti referatet fra 2020 om kontrakter til gennemsyn i besty-
relseslokalet.

Punkt 2 – bestyrelsens beretning

Formand Mads Theil Jørgensen aflagde bestyrelsens beretning, som var udsendt på forhånd, vedhæftet.
Det blev foreslået, at vedligeholdelsesplanen skulle ligge på foreningens hjemmeside.
Vedligeholdelsesplanen kunne også diskuteres på et beboermøde.
Beretningen blev herefter taget til efterretning.

Punkt 3 – forelæggelse af årsregnskab til godkendelse

Administrator Hanne Strate gennemgik årsregnskabet for 2020. Regnskabet udviste et drift
resultat på 1.082.810 kr. efter aldrag, var der et overskud på 476.372 kr.
Den seneste offentlige ejendomsvurdering pr. 1.10.2012 var uændret på 83 mil. Den offentlige er nu afskaffet for erhvervsejendomme.
Ejendommen er vurderet af Valvaren International ApS pr. 31. december 2020 til
127.394.000 kr. som ejendommen er optaget til i regnskabet. Vurderingen er fra 10. februar
2021 og ikke fra 17. januar som antørt i regnskabet. Vurdering fra sidste år på 123.434.000
kr. (fastfrossen værdi) fra sidste år, kan bruges til evig tid til opgørelse af andelsværd, hvis
den ikke forlades.
Der er hensættelser på ialt 12.974.500 kr. til imødegåelse af fald i andelsværdien.

Da der var forslag om andre andelsværdier blev regnskabet uden andelsværdiberegning sat
under afstemning og blev enstemmigt vedtaget.

I den forbindelse var der udover bestyrelsens forslag indkommet 2 forslag til andelsværdi fra
André Nielsen og Christina Jung. Det første forslag til en andelsværdi på 21.227 kr. Det andet forslag på 20.247 kr.
Hertil kom et ændringsforslag fra Frank Nyholm om en andelsværdi på 23.188 kr.
Forslag fra bestyrelsen på 19.849,00 kr. som anført i regnskabet

Forslagene blev diskuteret, om forslaget fra bestyrelsen var for forsigtigt, om hensættelseme
var for store, om udvikling på ejendomsmarkedet, om eventuelle regeringsindgreb mv.

Franks forslag og André og Christinas 2 forslag blev sat under afstemning og blev ikke vedtaget.

Bestyrelsen forslag til andelsværdi på 19.849 kr. pr. m2 blev sat under afstemning og vedtaget,

Punkt 4 – forelæggelse af budget til godkendelse

Hanne Strate gennemgik herefter bestyrelsens forslag til budget for 2021
Der er ingen stigning i boligalgilten. Der er afsat 600.000 kr. til almindelig reparation og vedligeholdelse. Udgift til ejendomsservice er budgetteret Iht. kontakt med Hauge samt ejendomsservice i øvrigt. De øvrige ikke kendte udgifter var reguleret med 5 % i forhold til sidste
år.
Der er budgetteret med et driftsresultat på 616.400 kr. før afdrag på 608.000 kr. på prioritetsgælden, det medfører et nettooverskud på 8.400 kr.

Budgettet for 2021 blev sat under afstemning og vedtaget.

Punkt 5 – forslag

a) Forslag rå altanudvalget om Finansiering af altaner ved optagelse af fælleslån.
Finansiering af altaner 2. runde.
Altanerne opføres samme firma og biver udført som de eksisterende altaner.
Altanerne finansieres ved et fælles fastforrentet kredtforeningslån med løbetid på 20 år.
gælden er individuel og skal indfries ved enhver overdragelse af lejligheden.
Altanerne er individuelle forbedringer.
Alle andelshavere hætter for lånet, uanset at andelshaver ikke deltager i fælleslånet, men
andelshaver, som ikke deltager i fælleslånet, skal ikke betale ydelse på lånet.

Der optages et fastforrentet obligationslån på 2,5 mi. med fast rente og løbetid på 20 år.
Der afdrages på lånet.

Altanudvalget opfordrede andelshavere, der var i tvivl om, de ville have en altan, skulle
slå til nu, da det nok bliver sidste runde. Det bliver dyrere og dyrere, da der ikke erså
mange om at dele fællesomkostningeme. Der blev opfordret til, at der orienteres om køreplanen for opsætning. En andelshaver gjorde opmærksom på sætningsskader og
spurgte om der var en følgevirkning af opsætning af de eksisterende altaner.

Forslaget blev enstemmigt vedtaget.

a) Forslag fra Frank Nyholm: “Alle arbejdskontrakter der indgås mellem andelsboligforeningen og tredje part lægges på foreningens hjemmeside således, at de er tlgængelig for ejendommens beboere.”
Forslaget er genfremsat fra sidste år, da Frank ikke kan se, hvorfor viceværtens arbejdsbeskrivelse ikke kan stå på hjemmesiden, i stedet for at man skal se den ved at møde op på kontoret.
Forslaget blev diskuteret, bestyrelsen blev opfordret til at finde en løsning.

Forslagene om fastsættelse af beregning af andelsværdien blev som tidligere beskrevet be-
handlet under punkt 3.

Punkt 6 – valg til bestyrelsen

Efter valg består bestyrelsen af:

Formand Mads Theill Jørgensen På valg i 2022
Bestyrelsesmedlem Brian Lynge På valg i 2023
Bestyrelsesmedlem Lasse Biling Wennerwald På valg i 2023
Bestyrelsesmedlem Poul Henning Boeskov På valg i 2022
Bestyrelsesmedlem Mathias Linkis På valg i 2022
Suppleant Jan Bülow På valg i 2022
Suppleant Dorthe Bødker På valg i 2022

Punkt 7 – eventuelt

Der blev spurgt til planer om hvordan yderligere aflaldssortering skal etableres. Der blev opfordret til, at man klapper pap ordentligt sammen før det smides i containeren. Der må ikke
sættes alt muligt i kækleren. Der må ikke stå storskrald rundt omkring. Der bliver hentet storskrald og det skal sorteres.

Der blev efterlyst mere julebelysning til jul.

Tak til haveudvalget for godt arbejde og indkøb af møbler.

Der skal være ro i huset kl. 22 og ro i haven kl. 21 ifølge husorden.

Punkterne på dagsordenen var herefter udtømt og dirigenten takkede for god ro og orden.