Husorden for A/B Holger Danske

Angående Huset:

§ 1 : Musiceren og anden støjende adfærd skal efter kl. 22.00, ske uden at genere de omkringboende andelshavere.

§ 2 : Afholdes der fest el. lignende, skal dette i passende tid forinden, meddeles de omkringboende andelshavere.

§ 3 : Det er tilladt at holde husdyr, såfremt de ikke udviser adfærd, som er til gene for øvrige andelshavere.

§ 4 : Alle skader på lejligheder, hvis udbedring påhviler andelsboligforeningen, skal umiddelbart efter skadens opståelse anmeldes til bestyrelsen.

§ 5 : Personlig anvendelse af fællesarealer i kældre og på lofter, må ikke ske uden bestyrelsens godkendelse.

§ 6 : Ophold og leg på trapper er ikke tilladt. Ophold og leg på øvrige indendørs fællesarealer må kun ske med bestyrelsens godkendelse.

§ 7 : Det henstilles at trapperne ikke tilsmudses med madvarer og lignende. Rygning på indendørs fællesarealer er forbudt.

§ 8 : Opsætning af antenner el. lignende skal foretages af autoriserede installatører, og må ikke ske uden bestyrelsens godkendelse.

§ 9 : Opbevaring af affald på hoved- og køkkentrapper er ikke tilladt.

§ 10 : Knallerter, cykler og barnevogne må ikke henstilles i indgangspartierne, men skal anbringes i de opstillede cykelstativer eller i cykelkælderen. Barnevogne skal anbringes i barnevognsskuret i gården. Det skal påses, at knallerter ikke tilsviner asfalten/fliser med olie eller benzin.

Angående Haven/Gården

§ 11 : Haven er fællesareal og frit tilgængelig for alle. Det er derfor ikke tilladt at reservere pladser for senere brug.

§ 12 : Afholdelse af fest i haven må ikke ske uden bestyrelsens godkendelse.

§ 13 : Ophold i haven efter kl. 21.00 skal være så afdæmpet, at det kan ske uden gene for øvrige andelshavere.

§ 14 : Det er kun tilladt at medbringe husdyr i haven, når de er i snor. Dyrenes
efterladenskaber skal fjernes af ejeren.

$ 15 : Alle større skader på planter og inventar i haven skal umiddelbart efter uheldet
anmeldes til servicefirmaet.

$ 16 : Boldspil må ikke foregå efter kl. 21.00.

$ 17 : Alle er forpligtet til at rydde op efter sig, herunder tømning af affaldsspande ved
arrangementer i haven.

$ 18 : Cykling af enhver art er ikke tilladt i haven.

$ 19 : Såfremt man benytter havens/gårdens arealer, skal man efter evne, deltage i
vedligeholdelse af denne.

Diverse:

$ 20 : Sidste rettidige betaling er den 4. i måneden. Ved for sent indbetaling opkræves
rykkergebyrer på kr. 100.00.

$ 21 : Henvendelse til bestyrelsen sker via de sædvanlige kanaler. I tilfælde af pludselig opstået problemer med vand eller strøm kan vores vicevært kontaktes direkte.

$ 22 : For altanerne gælder foreningens almene ordensreglement. Brug af altaner beror på almindelig sund fornuft og under hensyntagen til de andre andelshavere. Brug af åben ild fra kulgril, engangsgril, havepejse m.m., er ikke tilladt pga. brandfare og røggener. Parasoller, altankasser mv. skal være forsvarlig opsat under hensyntagen til størst mulig sikkerhed.

$ 23 : Overtrædelse af husorden er at betragte som en misligholdelse af boligaftalen, og kan i grove tilfælde medføre opsigelse.