Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling, tirsdag den 15. juni 2021

Andelsboligforeningen afholdt tirsdag den 15. juni 2021 ordinær generalforsamling i Cirkel Ordenens selskabslokaler, Falkoner Alle 96, 2000 Frederiksberg.

Formanden Mads Theill Jørgensen bød velkommen til de fremmødte.

Der var 41 andelshavere inkl. 6 fuldmagter til stede samt administrator Hanne Strate.

DAGSORDEN

 1. Valg af drigent.
 2. Bestyrelsens beretning
 3. Forelæggelse af årsrapport og eventuel revisionsberetning samt godkendelse af
  årsrapporten.
 4. Forelæggelse af drifts- og likviditetsbudget til godkendelse og beslutning om eventuel ændring af boligafgiften.
 5. Forslag
 6. Valg til bestyrelsen — på valg er:
  Formand Mads Theill Jørgensen (for 1 år) — genopstiler
  Bestyrelse smedlem Lene Rømer Nielsen – genopstiller ikke
  Bestyrelse smedlem Brian Lynge — genopstiler
  Bestyrelse smedlem Mathias Linkis (for I år – genopstiler
  1. og 2. suppleant.
 7. Eventuelt

Punkt 1 – Valg af dirigent

Formanden forslog administrator Hanne Strate som dirigent.
Dirigenten konstaterede, at indkaldelsen var udsendt rettidigt og i overensstemmelse med
vedtægterne på nær alhokdelsestidspunktet på grund af Corona og at generalforsamlingen
var beslutningsdygtig.
Frank Nyholm havde en indsigelse ti referatet fra 2020 om kontrakter til gennemsyn i besty-
relseslokalet.

Punkt 2 – bestyrelsens beretning

Formand Mads Theil Jørgensen aflagde bestyrelsens beretning, som var udsendt på forhånd, vedhæftet.
Det blev foreslået, at vedligeholdelsesplanen skulle ligge på foreningens hjemmeside.
Vedligeholdelsesplanen kunne også diskuteres på et beboermøde.
Beretningen blev herefter taget til efterretning.

Punkt 3 – forelæggelse af årsregnskab til godkendelse

Administrator Hanne Strate gennemgik årsregnskabet for 2020. Regnskabet udviste et drift
resultat på 1.082.810 kr. efter aldrag, var der et overskud på 476.372 kr.
Den seneste offentlige ejendomsvurdering pr. 1.10.2012 var uændret på 83 mil. Den offentlige er nu afskaffet for erhvervsejendomme.
Ejendommen er vurderet af Valvaren International ApS pr. 31. december 2020 til
127.394.000 kr. som ejendommen er optaget til i regnskabet. Vurderingen er fra 10. februar
2021 og ikke fra 17. januar som antørt i regnskabet. Vurdering fra sidste år på 123.434.000
kr. (fastfrossen værdi) fra sidste år, kan bruges til evig tid til opgørelse af andelsværd, hvis
den ikke forlades.
Der er hensættelser på ialt 12.974.500 kr. til imødegåelse af fald i andelsværdien.

Da der var forslag om andre andelsværdier blev regnskabet uden andelsværdiberegning sat
under afstemning og blev enstemmigt vedtaget.

I den forbindelse var der udover bestyrelsens forslag indkommet 2 forslag til andelsværdi fra
André Nielsen og Christina Jung. Det første forslag til en andelsværdi på 21.227 kr. Det andet forslag på 20.247 kr.
Hertil kom et ændringsforslag fra Frank Nyholm om en andelsværdi på 23.188 kr.
Forslag fra bestyrelsen på 19.849,00 kr. som anført i regnskabet

Forslagene blev diskuteret, om forslaget fra bestyrelsen var for forsigtigt, om hensættelseme
var for store, om udvikling på ejendomsmarkedet, om eventuelle regeringsindgreb mv.

Franks forslag og André og Christinas 2 forslag blev sat under afstemning og blev ikke vedtaget.

Bestyrelsen forslag til andelsværdi på 19.849 kr. pr. m2 blev sat under afstemning og vedtaget,

Punkt 4 – forelæggelse af budget til godkendelse

Hanne Strate gennemgik herefter bestyrelsens forslag til budget for 2021
Der er ingen stigning i boligalgilten. Der er afsat 600.000 kr. til almindelig reparation og vedligeholdelse. Udgift til ejendomsservice er budgetteret Iht. kontakt med Hauge samt ejendomsservice i øvrigt. De øvrige ikke kendte udgifter var reguleret med 5 % i forhold til sidste
år.
Der er budgetteret med et driftsresultat på 616.400 kr. før afdrag på 608.000 kr. på prioritetsgælden, det medfører et nettooverskud på 8.400 kr.

Budgettet for 2021 blev sat under afstemning og vedtaget.

Punkt 5 – forslag

a) Forslag rå altanudvalget om Finansiering af altaner ved optagelse af fælleslån.
Finansiering af altaner 2. runde.
Altanerne opføres samme firma og biver udført som de eksisterende altaner.
Altanerne finansieres ved et fælles fastforrentet kredtforeningslån med løbetid på 20 år.
gælden er individuel og skal indfries ved enhver overdragelse af lejligheden.
Altanerne er individuelle forbedringer.
Alle andelshavere hætter for lånet, uanset at andelshaver ikke deltager i fælleslånet, men
andelshaver, som ikke deltager i fælleslånet, skal ikke betale ydelse på lånet.

Der optages et fastforrentet obligationslån på 2,5 mi. med fast rente og løbetid på 20 år.
Der afdrages på lånet.

Altanudvalget opfordrede andelshavere, der var i tvivl om, de ville have en altan, skulle
slå til nu, da det nok bliver sidste runde. Det bliver dyrere og dyrere, da der ikke erså
mange om at dele fællesomkostningeme. Der blev opfordret til, at der orienteres om køreplanen for opsætning. En andelshaver gjorde opmærksom på sætningsskader og
spurgte om der var en følgevirkning af opsætning af de eksisterende altaner.

Forslaget blev enstemmigt vedtaget.

a) Forslag fra Frank Nyholm: “Alle arbejdskontrakter der indgås mellem andelsboligforeningen og tredje part lægges på foreningens hjemmeside således, at de er tlgængelig for ejendommens beboere.”
Forslaget er genfremsat fra sidste år, da Frank ikke kan se, hvorfor viceværtens arbejdsbeskrivelse ikke kan stå på hjemmesiden, i stedet for at man skal se den ved at møde op på kontoret.
Forslaget blev diskuteret, bestyrelsen blev opfordret til at finde en løsning.

Forslagene om fastsættelse af beregning af andelsværdien blev som tidligere beskrevet be-
handlet under punkt 3.

Punkt 6 – valg til bestyrelsen

Efter valg består bestyrelsen af:

Formand Mads Theill Jørgensen På valg i 2022
Bestyrelsesmedlem Brian Lynge På valg i 2023
Bestyrelsesmedlem Lasse Biling Wennerwald På valg i 2023
Bestyrelsesmedlem Poul Henning Boeskov På valg i 2022
Bestyrelsesmedlem Mathias Linkis På valg i 2022
Suppleant Jan Bülow På valg i 2022
Suppleant Dorthe Bødker På valg i 2022

Punkt 7 – eventuelt

Der blev spurgt til planer om hvordan yderligere aflaldssortering skal etableres. Der blev opfordret til, at man klapper pap ordentligt sammen før det smides i containeren. Der må ikke
sættes alt muligt i kækleren. Der må ikke stå storskrald rundt omkring. Der bliver hentet storskrald og det skal sorteres.

Der blev efterlyst mere julebelysning til jul.

Tak til haveudvalget for godt arbejde og indkøb af møbler.

Der skal være ro i huset kl. 22 og ro i haven kl. 21 ifølge husorden.

Punkterne på dagsordenen var herefter udtømt og dirigenten takkede for god ro og orden.